PADMA Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Alapadatok

1.1.1 Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány
1.1.2. Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
1.1.3. Postai cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: 76/320-844
1.1.5. Elektronikus levélcíme: titkarsag@padmakecskemet.hu
1.1.6. Honlapja: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/padma 

1.2. Szervezeti felépítés 

Szervezeti és Működési Szabályzat

1.2.1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. Gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működésről. Tagjainak száma 7 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása;
 • döntés az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 • az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadása. Az éves költségvetési terv az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójára vonatkozó tartalmi előírásoknak megfelelően készül;
 • döntés az Alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 • a Kuratórium ügyrendjének elfogadása;
 • döntés az Alapítvány Igazgatójának személyéről;
 • az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározása, módosítása;
 • a pályázatok kiírása, döntés azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 • az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadása, ennek keretében különösen az Alapító Okirat III. fejezetében foglaltakra tekintettel a befektetési szabályzat elfogadása;
 • döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, valamint ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
 • a közhasznúsági melléklet elfogadása;
 • kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattétel;
 • az Alapítvány munkaszervezete szerkezetének, működési rendjének meghatározása, valamint a munkaszervezet működésének ellenőrzése;
 • döntés az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról.

1.2.2. A Felügyelőbizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét ellenőrzi. Tagjainak száma 3 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Ailer Piroska
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Matolcsy György, Dr. Nagy Róza, Csizmadia Norbert, Dr. Horváth Viktória, Dr. Halápi Dóra, Varga László
1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Gerhardt Ferenc (elnök), Dr.Czifra Károly (tag)
1.3.4. Az alapítvány igazgatója:

Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. 
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 
Faxszám: +36 1 354 4952 
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatkezelési szabályzat

2.1.4.1. 1. sz. melléklet

2.1.4.2. 2. sz. melléklet

2.1.4.3. 3. sz. melléklet

2.1.4.4. 4. sz. melléklet

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Ingyenes kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Nem rendelkezik ilyen kiadvánnyal. 

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények:www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/padma

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1. Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2018. július 5.)

2.6. Működéssel összefüggő adatok 

2.6.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2018. augusztus 27.)

2.6.2. Befektetési döntések listája (2016. június 30-ig)

6. AZ ALAPÍTVÁNY TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

6.1.1. Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6.1.2 Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság