PADOC Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Alapadatok

1.1.1. Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
1.1.2. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.
1.1.3. Postai cím: 1242 Budapest, Pf.: 404
1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: +36 1 375-4084
1.1.5. Elektronikus levélcíme: titkarsag@padocbudapest.hu
1.1.6. Honlapja: www.padocbudapest.hu

1.2. Szervezeti felépítés 

Szervezeti és Működési Szabályzat

1.2.1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium tagjainak száma 7 fő, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 • az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 • az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 • az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 • a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 • az alapítvány igazgatójának személyéről;
 • kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 • az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról;
 • a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 • az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különös tekintettel a befektetési szabályzat elfogadásáról.

1.2.2. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

 1.3. Vezetők

1.3.1.  Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Naszvadi György

1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Csizmadia Norbert, Dr. Kandrács Csaba, Réfy Imre, prof. Dr. Kásler Miklós, Dr. Ailer Piroska, Dr. Schaller Ernő

1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Gerhardt Ferenc (elnök), Kalina Gábor (tag), Palotai Dániel (tag)

1.3.4. Az alapítvány igazgatója:

Az Alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. 
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 
Faxszám: +36 1 354 4952 
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: Feltöltés alatt!

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Ingyenes kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Feltöltés alatt!

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények: http://www.padocbudapest.hu/padoc/

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1. Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.padocbudapest.hu/padoc/?page_id=593

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2018. március 31.)

2.6. Működéssel összefüggő adatok 

2.6.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2017. december 31.)

2.6.2. Befektetési döntések listája (2016. június 30-ig)

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. Az alapítvány éves számviteli törvény szerinti beszámolója

3.1.1. Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt:

3.2. Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1.Munkavállalók létszáma összesen: 5fő

3.2.2. Munkavállalók (vezetők nélkül) személyi juttatásai összesen: nettó 1.828.750 Ft/ hó

3.2.3. Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesen:
nettó 4.860.000 Ft/hó

Az alapítvány több vezetője alapítványok részére ajánlja fel a tiszteletdíját.

3.2.4. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve és ezen juttatások fajtái: Cafetria csomag nettó 29.000 Ft/fő/hó, ezen felül munkába járással kapcsolatos költségtérítés.

4. ADATIGÉNYLÉS RENDJE

4.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

4.1.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket az alapítvány az Adatkiadási Szabályzatában foglaltak szerint teljesíti: (feltöltés alatt)

5. ÁLTALÁNOS, ÖNKÉNTESEN KÖZZÉTETT ADATOK

Ötmillió forint összeg alatti szerződések

 

Az alapítás és 2016. március 31. közötti időszakban az Alapítványhoz beérkezett pályázatok adatai:

 • Beérkezett pályázatok száma: 139 db (54 db pályázati kiírásra, 85 db nem pályázati kiírásra)
 • Támogató döntések száma: 89 db, ebből, támogatástól visszalépettek száma: 4 db, szerződéskötés folyamatban: 6 db,
 • Elutasító döntések száma: 41 db
 • Folyamatban lévő pályázatok száma: 9 db

6. AZ ALAPÍTVÁNY TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

6.1.1. Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6.1.2. Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6.1.3. FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság