PADME Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.  Alapadatok
1.1.1.  Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány
1.1.2.  Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 72.
1.1.3.  Postai cím: 1014 Budapest, Úri utca 72.
1.1.4.  Elektronikus levélcíme: titkarsag@padmebudapest.hu
1.1.5.  Honlapja: https://www.pallasalapitvanyok.hu/
 
1.2 Szervezeti felépítés
 
 
1.2.1. A Kuratórium
 
1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, ügyvezető szerve a négy (4) fős Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
 
2. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról;
b) az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
c) az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
d) az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
e) a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról és módosításáról;
f) az Alapítvány munkaszervezete vezetőjének (igazgató) a személyéről, megválasztásáról, illetve a munkaviszonya megszüntetéséről;
g) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
h) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról, módosításáról;
i) pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
j) gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
k) az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról és módosításáról, ennek keretében különösen a jelen Alapító Okirat V. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról;
l) mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.
 
1.2.2. A Felügyelőbizottság
 
1.Az Alapító az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére három (3) tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása határozatlan időre szól.
 
2.A Felügyelőbizottság köteles az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal.
 
1.3 Vezetők 
1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Csizmadia Attila Norbert
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Prof. Dr. Lentner Csaba (elnökhelyettes), Dr. Bogár László Miklós, Réfy Imre
1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Polner Eörs István (elnök), Dr. Vass István, Dr. Horváth Botond
1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Bánkuty Tamás József
Az alapítvány vezetői az alapítvány elektronikus levélcímén elérhetőek.
 
1.4 Alárendelt szervek
Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető
 
1.5 Felügyeleti és nyilvántartást vezető szervek 
Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16
Központi telefonszám: +36 1 354 6000
Faxszám: +36 1 354 4952
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 
 
Név: Fővárosi Főügyészség 
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1 Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok: 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

 

2.1.2. Alapító okirat 

 

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

 

2.1.4. Adatkezelési szabályzat

 

2.1.4.1. Adatkezelési tájékoztató

 

2.2 Nyilvános kiadványok

A HUG magazin ingyenesen elérhető az alábbi oldalon:

http://www.geopolitika.hu/hu/hug/

 

2.3 Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

Döntéshozatal rendje:

Szervezeti és Működési Szabályzat

az Alapítvány Kuratóriumának és a Felügyelő Bizottság ügyrendjei

 

2.4 Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények és hírek itt érhetőek el:  https://www.pallasalapitvanyok.hu/ 

 

2.5 Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1.  Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 

2.5.2. Támogatási szerződések 2020 évi összefoglaló táblázata

2.5.3. Támogatási szerződések 2021 évi összefoglaló táblázata

2.5.4. Támogatási szerződések 2022 évi összefoglaló táblázata

2.5.5. Támogatási szerződések 2023 évi összefoglaló táblázata

 

2.6 Konferenciák

https://www.pallasalapitvanyok.hu/ 

 

2.7 Könyvek, folyóiratok, tanulmányok

https://www.pallasalapitvanyok.hu/ 

 

2.8 Működéssel összefüggő adatok

2.8.1 Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája 

2020. március 31.

2020. június 30.

2020. szeptember 30.

2020. december 31.

2021. március 31.

2021. június 30.

2021. szeptember 30.

2021. december 31.

2022. március 31.

2022. június 30.

2022. szeptember 30.

2022. december 31.

2023. június 30.

2023. szeptember 30.

2023. december 31.

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 Az alapítvány éves beszámolói 

3.1.1 2019-es beszámoló és közhasznúsági melléklet

3.1.2 Kiegészítő melléklet (2019)

3.1.3 Könyvvizsgálói jelentés (2019)

3.1.4 2020-as beszámoló és közhasznúsági melléklet

3.1.5 Kiegészítő melléklet (2020)

3.1.6 Könyvvizsgálói jelentés (2020)

3.1.7 2021-es beszámoló és közhasznúsági melléklet

3.1.8 Kiegészítő melléklet (2021)

3.1.9 Könyvvizsgálói jelentés (2021)

3.1.10 2022-es beszámoló és közhasznúsági melléklet

3.1.11 Kiegészítő melléklet (2022)

3.1.12 Könyvvizsgálói jelentés (2022)

 

3.2 Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1 Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók létszáma összesen: 11 fő

3.2.2 Vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres juttatásai összesen: 5.649.200 Ft/hó

5. ÁLTALÁNOS, ÖNKÉNTESEN KÖZZÉTETT ADATOK

A Pallas Athéné Alapítvány által felújított Bölcs Vár épülete illetve a felújítást vezető tervezőcsapat 2019-ben elnyerte az UNESCO nemzetközi műemlékvédelmi szervezete által alapított ICOMOS-díjat, a magyar építészeti kultúrát és értékeket megőrizni hivatott építészeti alkotásokat elismerő Pro Architectura díjat, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara által közösen kiadott Budapest Építészeti Nívódíjat, valamint a 2019-ben már tizenkilencedik alkalommal meghirdetett Építőipari Nívódíjat is.

6. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

 

Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  • Székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
  • Cégjegyzékszáma: 01-10-048464
  • az Alapítvány részesedésének mértéke: 100% (6 darab kettőszázmillió forint névértékű törzsrészvény)

 

Budapest Centre For Long-term Sustainability Korlátolt Felelősségű Társaság

  • Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 72.
  • Cégjegyzékszáma: 01-09-384747
  • az Alapítvány részesedésének mértéke: 50% (húszmillió forint névértékű törzsrészvény)