PADS Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.  Alapadatok

1.1.1.  Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány

1.1.2.  Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.

1.1.3.  Postai cím: 1014 Budapest, Úri utca 21.

1.1.4.  Elektronikus levélcíme: info@pads.hu

1.1.5.  Honlapja: https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pads  

1.2 Szervezeti felépítés 

(Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető itt)

1.2.1. A Kuratórium

1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium tagjainak száma 7 fő, megbízatásuk határozatlan időre szól.

2. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról;
 2. az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 3. az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 4. az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 5. a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról és módosításáról;
 6. az Alapítvány munkaszervezete vezetőjének (igazgató) a személyéről, megválasztásáról, illetve a munkaviszonya megszüntetéséről;
 7. kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 8. az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról, módosításáról;
 9. pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 10. gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
 11. az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról és módosításáról, ennek keretében különösen az Alapító Okirat V. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról;
 12. mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2.2. A Felügyelőbizottság

1. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel.

2.  A Felügyelő Bizottság ellenőrzi:

 1. az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal;
 2. az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3 Vezetők 

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Matolcsy György
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Csizmadia Norbert (elnökhelyettes),Dr. Nagy Róza Ilona, Dr. Vörös József, Dr. Dubéczi Zoltán, Réfy Imre, Dr. Horváth Botond

1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Polner Eörs István (elnök), Dr. Vass István, Dr. Czene Gréta   

1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Bánkuty Tamás
Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4 Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5 Felügyeleti és nyilvántartást vezető szervek

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16
Központi telefonszám: +36 1 354 6000
Faxszám: +36 1 354 4952
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat 

2.1.4. Adatkezelési Szabályzat

2.1.4.1 1. sz. melléklet

2.1.5. Befektetési szabályzat 

2.2 Nyilvános kiadványok

2.3 Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

Döntéshozatal rendje:

Szervezeti és Működési Szabályzat

az Alapítvány Kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságának ügyrendjei

Kuratórumi és Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvek

2.4 Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények és hírek itt érhetőek el:  https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pads  

2.5 Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1.  Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata 
 

2.6 Konferenciák

https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pads 

2.7 Könyvek, folyóiratok, tanulmányok

https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pads 

2.8 Működéssel összefüggő adatok 

2.8.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája