PADS Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.  Alapadatok

1.1.1.  Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány

1.1.2.  Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.

1.1.3.  Postai cím: 1014 Budapest, Úri utca 21.

1.1.4.  Elektronikus levélcíme: info@pads.hu

1.1.5.  Honlapja: https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pads  

1.2 Szervezeti felépítés 

(Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető itt)

1.2.1. A Kuratórium

1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium tagjainak száma 7 fő, megbízatásuk határozatlan időre szól.

2. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról;
 2. az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 3. az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 4. az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 5. a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról és módosításáról;
 6. az Alapítvány munkaszervezete vezetőjének (igazgató) a személyéről, megválasztásáról, illetve a munkaviszonya megszüntetéséről;
 7. kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 8. az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról, módosításáról;
 9. pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 10. gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
 11. az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról és módosításáról, ennek keretében különösen az Alapító Okirat V. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról;
 12. mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2.2. A Felügyelőbizottság

1. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel.

2.  A Felügyelő Bizottság ellenőrzi:

 1. az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal;
 2. az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3 Vezetők 

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Matolcsy György
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Csizmadia Norbert (elnökhelyettes),Dr. Nagy Róza Ilona, Dr. Vörös József, Dr. Dubéczi Zoltán, Réfy Imre, Dr. Horváth Botond

1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Polner Eörs István (elnök), Dr. Vass István, Dr. Czene Gréta   

1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Szemán Ágnes
Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4 Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5 Felügyeleti és nyilvántartást vezető szervek

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16
Központi telefonszám: +36 1 354 6000
Faxszám: +36 1 354 4952
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat 

2.1.4. Adatkezelési Szabályzat

2.1.4.1 1. sz. melléklet

2.1.5. Befektetési szabályzat 

2.2 Nyilvános kiadványok

2.3 Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

Döntéshozatal rendje:

Szervezeti és Működési Szabályzat

az Alapítvány Kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságának ügyrendjei

Kuratórumi és Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvek

2.4 Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények és hírek itt érhetőek el:  https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pads  

2.5 Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1.  Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2019. március 31.) 

2.6 Konferenciák

https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pads 

2.7 Könyvek, folyóiratok, tanulmányok

https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pads 

2.8 Működéssel összefüggő adatok 

2.8.1 Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2019. március 31.)

3. Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1 Az alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolója 

3.2 Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai