PADE Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.  Alapadatok

1.1.1.  Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

1.1.2.  Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

1.1.3.  Postai cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

1.1.4.  Telefon- és telefaxszáma: +361375-4084

1.1.5.  Elektronikus levélcíme: titkarsag@padebudapest.hu

1.1.6.  Honlapja: http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade

1.2.  Szervezeti felépítés

(Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető itt)

1.2.1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. Gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működésről. Tagjainak száma 7 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 • az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról
 • az alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 • az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 • a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 • az alapítvány igazgatójának személyéről;
 • kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 • az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosításáról;
 • a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 • az alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különös tekintettel a befektetési szabályzatban meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe való befektetésekről;
 • gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtható beruházásról.

1.2.2. A Felügyelőbizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét ellenőrzi. Tagjainak száma 3 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Dubéczi Zoltán
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Réfy Imre (elnökhelyettes), Dr. Magyarics Tamás (elnökhelyettes), Dr. Lentner Csaba (tag), Dr. Ailer Piroska (tag), Dr. Csuhaj Varju Imre (tag), Csizmadia Norbert (tag) 
1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Polner Eörs (elnök), Dr. Vass István (tag), Dr. Czene Gréta  (tag)
1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Bánkuty Tamás
Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16
Központi telefonszám: +36 1 354 6000
Faxszám: +36 1 354 4952
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat 

2.1.4. Adatkezelési Szabályzat 

2.1.4.1. 1. sz. melléklet

2.1.4.2. 2. sz. melléklet

2.1.4.3. 3. sz. melléklet

2.1.4.4. 4. sz. melléklet

2.1.4.5. Jegyzőkönyv

2.1.5. Befektetési szabályzat 

2.2. Nyilvános kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Feltöltés alatt!

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények és hírek elérhetőek itt: http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade 

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1.  Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata 

 

2.6 Konferenciák:

http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade 

2.7 Könyvek, folyóiratok, tanulmányok:

http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade 

2.8. Működéssel összefüggő adatok 

2.8.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája

2.8.2. Befektetési döntések listája

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 Az alapítvány számviteli törvény szerint beszámolója

3.1.1 Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt:

2019-es beszámoló és közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet (2019)

Könyvvizsgálói jelentés (2019)

Átalakulási vagyonmérleg és független könyvvizsgálói jelentés

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

3.2 Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1 Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók létszáma összesen: 3 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók létszáma összesen: 1 fő

3.2.2 Munkavállalók (vezetők nélkül) személyi juttatásai összesen: nettó 1 314 692 Ft/hó

3.2.3 Vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres juttatásai: nettó 4 397 170 Ft/hó

A Kuratórium elnöke díjazásáról lemond. A Felügyelőbizottság egy tagja díjazásáról lemond.

6. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság