PADA Közérdekű adatok

6. AZ ALAPÍTVÁNY TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

6.1.2 Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőmilliárd forint névértékű törzsrészvény)

6.1.3 Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőszázmillió forint névértékű törzsrészvény)

5. ÁLTALÁNOS, ÖNKÉNTESEN KÖZZÉTETT ADATOK

Ötmillió forint összeg alatti szerződések

 

Alapítástól 2016. április 30.–ig a PADA alapítványhoz összesen 283 db pályázat került benyújtásra.

Konferenciatámogatási program: 33 db
Könyv, folyóirat és tanulmánykiadási program: 107 db
Külföldi tanulmányút program: 38 db
PhD kutatói program: 42 db
Tananyagfejlesztési program: 10 db
Az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célokkal összefüggő egyéb támogatás: 46 db
Azóta megszűntetett pályázati kiírások: 7 db

Támogatott pályázatok összesen: 150 db
Elutasított pályázatok összesen: 80 db
Folyamatban lévő pályázatok összesen: 31 db
Másik Alapítványhoz került pályázatok összesen: 22 db

1. Konferencia támogatási program: 33 db

 • támogatott: 17 db (1—nél visszakértük a teljes támogatási összeget)
 • elutasított: 11 db
 • folyamatban: 4 db
 • másik Alapítványhoz került: 1 db

2. Könyv, folyóirat és tanulmánykiadási program: 107 db

 • támogatott: 62 db
 • elutasított: 27 db
 • folyamatban: 9 db
 • másik Alapítványhoz került: 9 db

3. Külföldi tanulmányút program: 38 db

 • támogatott: 15 db
 • elutasított: 17 db
 • folyamatban: 5 db
 • másik Alapítványhoz került: 1 db

4. PhD kutatói program: 42 db

 • támogatott: 24 db
 • elutasított: 11 db
 • folyamatban: 4 db
 • másik Alapítványhoz került: 3 db

5. Tananyagfejlesztési program: 10 db

 • támogatott: 3 db
 • elutasított: 6 db
 • folyamatban: –
 • másik Alapítványhoz került: 1 db

6. Az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célokkal összefüggő egyéb támogatás: 46 db

 • támogatott: 29 db
 • elutasított: 6 db
 • folyamatban: 9 db
 • másik Alapítványhoz került: 2 db

7. Azóta megszűntetett pályázati kiírások: 7 db

 • elutasított: 2 db
 • másik Alapítványhoz került: 5 db

Alapítástól 2016. április 30. – ig a PADA alapítvány 622 591 285 Ft összegű támogatást fizetett ki.

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 Az alapítvány számviteli törvény szerint beszámolója

3.1.1 Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt:

3.2 Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1 Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók létszáma összesen: 3 fő.

3.2.2 Munkavállalók (vezetők nélkül 2 fő) személyi juttatásai összesen:
nettó 904.400 Ft/hó

3.2.3 Vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres juttatásai: nettó 3.418.125 Ft/hó. Az alapítvány több vezetője lemondott a tiszteletdíjáról. A Felügyelőbizottság tagjai díjazásukról lemondanak.

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatkezelési Szabályzat

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Nyilvános kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Feltöltés alatt!

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények és hírek itt érhetőek el: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pada 

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1.  Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2018. március 31.)

2.6 Konferenciák:

www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pada

2.7 Könyvek, folyóiratok, tanulmányok:

www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pada

2.8. Működéssel összefüggő adatok 

2.8.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2017. június 1.)

2.8.2. Befektetési döntések listája (2016. június 30-ig)

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.  Alapadatok

1.1.1.  Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

1.1.2.  Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

1.1.3.  Postai cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

1.1.4.  Telefon- és telefaxszáma: +361375-4084

1.1.5.  Elektronikus levélcíme: titkarsag@padabudapest.hu

1.1.6.  Honlapja: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pada

1.2.  Szervezeti felépítés

(Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető itt)

1.2.1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. Gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működésről. Tagjainak száma 6 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 • az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról
 • az alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 • az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 • a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 • az alapítvány igazgatójának személyéről;
 • kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 • az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosításáról;
 • a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 • az alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különös tekintettel a befektetési szabályzatban meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe való befektetésekről;
 • gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtható beruházásról.

1.2.2. A Felügyelőbizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét ellenőrzi. Tagjainak száma 3 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Matolcsy György
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Nagy Róza, Dr. Vörös József, Dr. Schaller Ernő, Réfy Imre, Dr. Horváth Botond
1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Dubéczi Zoltán (elnök), Dr. Czifra Károly (tag), Dr. Polner Eörs (tag) 
1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Szemerey Gabriella
Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16
Központi telefonszám: +36 1 354 6000
Faxszám: +36 1 354 4952
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu