Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Alapadatok

1.1.1. Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány
1.1.2. Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
1.1.3. Postai cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: 06-1-794-7825
1.1.5. Elektronikus levélcíme: titkarsag@padibudapest.hu
1.1.6. Honlapja: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/padi

1.2. Szervezeti felépítés 

Szervezeti és Működési Szabályzat

1.2.1. Az alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium tagjainak száma 4 fő, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 • az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 • az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 • az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 • a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 • az Alapítvány munkaszervezete vezetőjének (igazgatójának) személyéről;
 • kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 • az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint más belső szabályzatainak elfogadásáról, módosításáról;
 • a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
 • mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2.2. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Fekete Zoltán
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának elnökhelyettesei: Dr. Nagy Róza, Dr. Csuhaj-Varju Imre
1.3.3. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Vörös József, 
1.3.4. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Horváth Marcell, Dr. Czifra Károly, Dr. Polner Eörs
1.3.5. Az alapítvány igazgatója: Bánkuty Tamás

Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. 
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 
Faxszám: +36 1 354 4952 
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: Feltöltés alatt

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Ingyenes kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: nincs ilyen

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények:

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1. Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2018. március 31.)

2.6. Konferenciák: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/padi 

2.7. Működéssel összefüggő adatok 

2.7.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2017. december 31.)

2.7.2. Befektetési döntések listája (2016. június 30-ig)

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. Az alapítvány éves számviteli törvény szerinti beszámolója

3.1.1. Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt:

3.2. Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1. Munkavállalók létszáma összesen: 2 fő

3.2.2. Munkavállalók (vezetők nélkül) személyi juttatásai összesen: nettó 498.750 Ft

3.2.3. Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesen: nettó 2.701.650 Ft és egyes vezetők számára korlátlan telefonhasználat biztosított.

        A Felügyelőbizottság tagjai díjazásukról lemondanak.

3.2.4. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve: a munkavállalók részére korlátlan telefonhasználat biztosított.

6. AZ ALAPÍTVÁNY TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vízház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság