PAIGEO Közérdekű Adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.  Alapadatok

1.1.1.  Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány

1.1.2.  Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.

1.1.3.  Postai cím: 1014 Budapest, Úri utca 21.

1.1.4.  Telefon- és telefaxszáma: +361375-4084

1.1.5.  Elektronikus levélcíme: titkarsag@paigeobudapest.hu 

1.1.6.  Honlapja: http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/paigeo  

1.2.  Szervezeti felépítés

(Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető itt)

1.2.1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. Gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működésről. Tagjainak száma 6 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 • az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról
 • az alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 • az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 • a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 • az alapítvány igazgatójának személyéről;
 • kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 • az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosításáról;
 • a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 • az alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különös tekintettel a befektetési szabályzatban meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe való befektetésekről;
 • gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtható beruházásról.

1.2.2. A Felügyelőbizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét ellenőrzi. Tagjainak száma 3 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Csizmadia Norbert
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Nagy Róza (elnökhelyettes), Dr. Bogár László (elnökhelyettes), Lávich Erzsébet, Hergár Eszter, Salamin Géza 
1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Polner Eörs (elnök), Dr. Vass István, Dr. Horváth Marcell
1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Bánkuty Tamás József
Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16
Központi telefonszám: +36 1 354 6000
Faxszám: +36 1 354 4952
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatkezelési Szabályzat

2.1.4.1. 1. sz. melléklet

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Nyilvános kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: 

A HUG magazin ingyenesen elérhető az alábbi oldalon:
http://www.geopolitika.hu/hu/hug/ 

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények és hírek itt érhetőek el: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/paigeo

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1.  Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata 

2.6 Konferenciák:

www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/paigeo

2.7 Könyvek, folyóiratok, tanulmányok:

www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/paigeo

2.8. Működéssel összefüggő adatok 

2.8.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája

2.8.2. Befektetési döntések listája 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 Az alapítvány számviteli törvény szerint beszámolója

3.1.1 Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt:

2019-es beszámoló és közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet (2019)

Könyvvizsgálói jelentés (2019)

3.2 Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1 Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók létszáma összesen: 19 fő

3.2.2 Munkavállalók személyi juttatásai összesen: nettó 5 239 467 Ft/ hó

3.2.3 Vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres juttatásai: nettó 3 482 241 Ft

Két kuratóriumi és egy felügyelő bizottsági tag lemondott a tiszteletdíjról.

4. ADATIGÉNYLÉS RENDJE

4.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
4.1.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket az alapítvány az Adatkiadási Szabályzatában foglaltak szerint teljesíti. (Feltöltés alatt)

6. AZ ALAPÍTVÁNY TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság