PAGEO Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Alapadatok

1.1.1.  Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány
1.1.2.  Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
1.1.3.  Postai cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
1.1.4.  Telefon- és telefaxszáma: + 36 1 375 4084  
1.1.5.  Elektronikus levélcíme: titkarsag@pageobudapest.hu
1.1.6.  Honlapja: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pageo

1.2. Szervezeti felépítés

Szervezeti és Működési Szabályzat

1.2.1 Az alapítvány döntéshozó. Képviseleti és ügyintéző szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium öt (5) főből áll, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 • a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása; 
 • b) döntés az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról; 
 • c) döntés az alapítványi vagyon felhasználásról; 
 • d) az Alapítvány éves költségvetésének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadása; 
 • e) a Kuratórium ügyrendjének elfogadása; 
 • f) döntés az Alapítvány igazgatójának személyéről; 
 • g) az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyása, a csatlakozási kérelmek elbírálása; 
 • h) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattétel; 
 • i) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározása, módosítása; 
 • j) döntés pályázatok, ösztöndíjak kiírásáról, azok feltételeiről, támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • k) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 • l)  döntés az Alapítvány belső szabályainak elfogadásáról, ennek keretében a jelen Alapító Okirat III. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról,   
 • m) gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról. 

1.2.2.  Az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi: 

 • a) az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal;
 • b) az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot folytathat, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A Felügyelő Bizottság szervezeti rendjét és működésének részletes szabályait ügyrendjében maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét az Alapító Okiratban meghatározott díjazás illeti meg.

1.3. Vezetők

1.3.1 Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Csizmadia Norbert
1.3.2 Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Lavich Erzsébet, Bogár László, Nagy Viktor, Hergár Eszter
1.3.3 Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Dubéczi Zoltán, Dr. Czifra Károly, Dr. Polner Eörs
1.3.4 Az alapítvány igazgatója: Bendarzsevszkij Anton

Az Alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4.  Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5.  Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. 
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 
Faxszám: +36 1 354 4952 
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2. 1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok 

2. 1. 1. Alapvető jogszabályok: 

2. 1. 2. Alapító okirat 
2. 1. 3. Szervezeti és Működési Szabályzat 
2. 1. 4. Adatkezelési szabályzat
2. 1. 5. Befektetési Szabályzat

2. 2. Ingyenes kiadványok 

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: HUG - Hungarian Geopolitics: Ingyenes tudományos-ismeretterjesztő magazin. Nyomtatott, kereskedelmi forgalomba nem kerülő magazin. Online változata elérhető az Alapítvány honlapjáról: http://www.geopolitika.hu/hu/hug/ 

2. 3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal 

2. 3. 1. Döntéshozatal rendje: 

2. 4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pageo

2. 5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2. 5. 1. Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok
2. 5. 2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2017. december 31.)

2. 6. Működéssel összefüggő adatok

2. 6. 1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2017. december 31.) 
2. 6. 2. Befektetési döntések listája  (2016. június 30-ig )

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3. 1. Az alapítvány éves számviteli törvény szerinti beszámolója

3. 1. 1. Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt: 

Az Alapítvány tevékenységének záróbevallása, szöveges kiegészítő melléklete, és könyvvizsgálói jelentése

2014
PAGEO_audit_raport_2014.pdf
PAGEO_2014_beszamolo_kieg_melleklet.pdf
PAGEO_beszamlolo_kozhasznu_melleklet.pdf
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

2015
Az alapítvány eredményei és 2015-ös beszámolója

Független könyvvizsgálói jelentés
Beszámoló kiegészítő melléklet
Egyszerűsített beszámoló és közhasznúságú melléklet

2016
Az alapítvány eredményei és 2016-os beszámolója

Független könyvvizsgálói jelentés 
Beszámoló kiegészítő melléklet 
Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet

3. 2. Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3. 2. 1. Munkavállalók létszáma összesen: 14 fő

3. 2. 2. Munkavállalók (vezetők nélkül) személyi juttatásai összesen: 4 387 498 Ft/hó

3. 2. 3. Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesen: 3 932 240 Ft/hó

Az alapítvány több vezetője alapítványok részére ajánlja fel a tiszteletdíját.    

3. 2. 4. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve: nettó 2 532 000 Ft, és ezen juttatások fajtái: prémium. Ezen felül az alapítvány munkába járással kapcsolatos költségtérítést ad a munkavállalóknak.

6. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

6.1.1  Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a) Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek

b) Az alapítvány részesedésének mértéke: 25% (18 darab, egyenként egyszázmillió forint névértékű törzsrészvény)

6.1.2  Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a) Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek

b) Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőmilliárd forint névértékű törzsrészvény)

6.1.3  Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a) Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek

b) Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőszázmillió forint névértékű törzsrészvény)

6.1.4  FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a) Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek

b) Az alapítvány részesedésének mértéke: 25% (500 darab egymillió forint névértékű törzsrészvény)