PADS Archiv - Közérdekű adatok

6. AZ ALAPÍTVÁNY TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

6.1.1. Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
Az alapítvány részesedésének mértéke: 25% (18 darab, egyenként egyszázmillió forint névértékű törzsrészvény)

6.1.2. Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőmilliárd forint névértékű törzsrészvény)

6.1.3. Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőszázmillió forint névértékű törzsrészvény)

6.1.4. FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
Az alapítvány részesedésének mértéke: 25% (500 darab egymillió forint névértékű törzsrészvény)

5. ÁLTALÁNOS, ÖNKÉNTESEN KÖZZÉTETT ADATOK

Ötmillió forint összeg alatti szerződések 

 

Az alapítás és 2016. március 31. közötti időszakban az Alapítványhoz beérkezett pályázatok adatai:

Benyújtott pályázatok száma: 305 db

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Alapadatok

1.1.1. Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány

1.1.2. Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20.

1.1.3. Postai cím: 1366 Budapest, Pf. 105

1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: +361/268-7703

1.1.5. Elektronikus levélcíme: info@padsbudapest.hu

1.1.6. Honlapja: www.padsbudapest.hu

1.2. Szervezeti felépítés 

Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető itt

1.2.1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. Gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működésről. Tagjainak száma 7 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 • az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról
 • az alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 • az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 • a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 • az alapítvány igazgatójának személyéről;
 • kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 • az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosításáról;
 • a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 • az alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különös tekintettel a befektetési szabályzatban meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe való befektetésekről;
 • gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtható beruházásról.

1.2.2. A Felügyelőbizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét ellenőrzi. Tagjainak száma 3 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Balog Ádám

1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Hetényi Márk, Prof. Dr. Lentner Csaba, Kauker Kinga, Dr. Magyarics Tamás

1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Polt-Palásthy Marianna (elnök), Kalina Gábor (tag), Kászpári Anita (tag)

1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Szuromi-Kovács Ágnes 

Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

 1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. 
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 
Faxszám: +36 1 354 4952 
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. Az alapítvány éves számviteli törvény szerinti beszámolója

3.1.1. Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt:

3.2. Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1. Munkavállalók létszáma összesen: 4 fő

3.2.2. Munkavállalók (vezetők nélkül) személyi juttatásai összesen: nettó 1 022 499 Ft/hó

3.2.3. Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesen: nettó 4 908 140 Ft/hó. Ebből 2 fő ajánlja fel a tiszteletdíját más alapítványok részére.

3.2.4. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve:

2015. évben fizetett prémiumok a vezetővel együtt összesen nettó 2 446 600Ft; ezen felül munkába járással kapcsolatos költségtérítés

Cafeteriát a dolgozók 2016. január 1-től kapnak, mely fejenként 39 500Ft/hó

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatkezelési szabályzat

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Ingyenes kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Feltöltés alatt!

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1. Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2018. március 31.)

2.5.3. Az Alapítvány támogatásai 2021-ben

2.6. Működéssel összefüggő adatok 

2.6.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2017. december 31.)

2.6.2. Befektetési döntések listája (2016. június 30-ig)