PADI Közérdekű adatok

6. AZ ALAPÍTVÁNY TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vízház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. Az alapítvány éves számviteli törvény szerinti beszámolója

3.1.1. Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt:

3.2. Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1. Munkavállalók létszáma összesen: 2 fő

3.2.2. Munkavállalók (vezetők nélkül) személyi juttatásai összesen: nettó 498.750 Ft

3.2.3. Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesen: nettó 2.701.650 Ft és egyes vezetők számára korlátlan telefonhasználat biztosított.

        A Felügyelőbizottság tagjai díjazásukról lemondanak.

3.2.4. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve: a munkavállalók részére korlátlan telefonhasználat biztosított.

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: Feltöltés alatt

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Ingyenes kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: nincs ilyen

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények:

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1. Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2018. március 31.)

2.6. Konferenciák: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/padi 

2.7. Működéssel összefüggő adatok 

2.7.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2017. december 31.)

2.7.2. Befektetési döntések listája (2016. június 30-ig)

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Alapadatok

1.1.1. Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány
1.1.2. Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
1.1.3. Postai cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: 06-1-794-7825
1.1.5. Elektronikus levélcíme: titkarsag@padibudapest.hu
1.1.6. Honlapja: www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/padi

1.2. Szervezeti felépítés 

Szervezeti és Működési Szabályzat

1.2.1. Az alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium tagjainak száma 4 fő, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 • az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 • az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 • az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 • a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 • az Alapítvány munkaszervezete vezetőjének (igazgatójának) személyéről;
 • kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 • az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint más belső szabályzatainak elfogadásáról, módosításáról;
 • a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 • gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
 • mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2.2. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Fekete Zoltán
1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának elnökhelyettesei: Dr. Nagy Róza, Dr. Csuhaj-Varju Imre
1.3.3. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Vörös József, 
1.3.4. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Horváth Marcell, Dr. Czifra Károly, Dr. Polner Eörs
1.3.5. Az alapítvány igazgatója: Bánkuty Tamás

Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. 
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 
Faxszám: +36 1 354 4952 
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.mklu.hu