Lezárt pályázat – Pályázati felhívás könyv, folyóirat és tanulmány kiadására

Az Alapítvány céljaival összhangban támogatást kíván nyújtani a jövő generációk közgazdasági, pénzügyi és jogi szakembereinek, segíteni kívánja a kiemelkedő, modern oktatási színvonal elérését és tudományos kutatások végzését. Mindezekre tekintettel támogatásban kívánja részesíteni közgazdasági, pénzügyi és jogi illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris területeken publikáló tudományos fokozattal rendelkező szerzők tudományos könyv, folyóirat - és tanulmánykiadását.

Támogatni kíván továbbá olyan hazai könyvkiadók által megjelenő pénzügyi, gazdasági témájú műveket, amelyek már bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki, valamint olyan folyóiratokat, melyek közgazdasági és pénzügyi szempontból értékes társadalmi, kulturális, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódódnak. 

A TÁMOGATÁS CÉLJA

Tudományos könyv, folyóirat - és tanulmánykiadás.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK

Pályázásra jogosult bármilyen hazai jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Könyvkiadók, amelyek közgazdasági, pénzügyi és jogi, valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témákban kívánnak könyvet és tudományos ismeretterjesztő művet vagy tanulmányt megjelentetni, továbbá már bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábban pozitív elbírálásban részesült Támogatottak esetében csak a pénzügyi elszámolás beérkezését követően nyújtható be új pályázati dokumentáció!

TERJEDELEM

Minimum 4 szerzői ív

KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

 1.  Író/írók szakmai önéletrajz
 2.  Lektor/Lektorok szakmai önéletrajza
 3.  Tudományos publikációk, korábban megjelent írások (akár nyomtatott akár elektronikus formában megjelent) jegyzéke
 4.  Részletes költségvetési terv az Áfa nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
 1. Esetleges várható bevételét;
 2. Teljes költségét költségnemenkénti, részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tüntetve;
  (A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő lehetséges alvállalkozók nevét is.)
 3. Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen);
 4. A kért támogatás összegét;
 5. Az esetleges egyéb elnyert illetve megpályázott források mértékét;
 6. A költségvetés elkészítésénél – a támogatási összeg vonatkozásában - vegyék figyelembe, hogy az Alapítvány kötelezően előírja egy szakmai lektor (a könyv témájában jártas és elismert szakértő) bevonását, akinek a díja legfeljebb a szerzői díj 15%-a lehet. Ezzel kérjük, hogy minden esetben számoljanak a költségek tervezésekor.
  A szakértő részéről elvárás egy szakmai vélemény megfogalmazása az elkészült műről, amit minden esetben a Pályázónak csatolni kell majd az elszámolási dokumentáció benyújtásakor
  Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!
5.  Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés) 
6.  Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
7.  Aláírási címpéldány
8.  30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozásmentességről 
9.  Pályázati nyilatkozat
10.  Áfa nyilatkozat
a.Ha jogosult Áfa visszaigénylésre
b.Ha nem jogosult Áfa visszaigénylésre

11. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos  bevételekről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt megvalósítása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A könyv, folyóirat – és tanulmány megírásának és kiadásának időpontja lehet következő évben, de a pályázatot 2018-ban kell benyújtani az Alapítványhoz. Az Alapítvány pályázatonként egyedileg állapítja meg a folyósításra kerülő összeget.

Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN” nyújtható be pályázat.

NYITOTT PÁLYÁZATI
IDŐSZAK

FELFÜGGESZTETT PÁLYÁZATI IDŐSZAK

Február – Június

Január

Szeptember – November

Július - Augusztus

 

December

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Alapítvány a rendelkezésére álló forrás erejéig tudja biztosítani a pályázati kiírásra való jelentkezést.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 50 oldalban a „PADA könyv, folyóirat – és tanulmánykiadás program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADA könyv, folyóirat – és tanulmánykiadás program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és költségterv táblázat alapján,továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.