Lezárt pályázat – Pályázati felhívás elektronikus tananyag támogatása programra

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány alapszakos, mesterszakos és PhD szintű, közgazdasági, pénzügyi és gazdasági jogi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú tananyagfejlesztési programot hirdet 2018-as évre. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek eredményeként ingyenesen elérhető tartalom jön létre.

A TANANYAGFEJLESZTÉSI PROGRAM CÉLJA

A program elsődleges célja az alapszakos, mesterszakos és PhD szintű közgazdasági, pénzügyi és gazdasági jogi kurzusok, valamint az ezekhez kapcsolódó módszertani kurzusok szakmai színvonalának megőrzése és emelése. A tananyagfejlesztés során a pályázóknak törekedniük kell arra, hogy a hallgatók megismerhessék az egyes témakörök legújabb nemzetközi tudományos eredményeit. A tartalmi fejlesztéseken kívül saját készítésű jegyzetek, feladatgyűjtemények, és egyéb oktatási anyagok szerkesztése mellett, külföldi tankönyvek fordítására is lehet pályázni.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN” nyújtható be pályázat.

NYITOTT PÁLYÁZATI
IDŐSZAK

FELFÜGGESZTETT PÁLYÁZATI IDŐSZAK

Február – Június

Január

Szeptember – November

Július - Augusztus

 

December

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Alapítvány a rendelkezésére álló forrás erejéig tudja biztosítani a pályázati kiírásra való jelentkezést. 

2.   Jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek pályázhatnak.
3.  Író/írók szakmai önéletrajza
4.  Lektor/Lektorok szakmai önéletrajza
5.  Tudományos publikációk, korábban megjelent írások (akár nyomtatott akár elektronikus formában megjelent) jegyzéke
6.  A pályázatnak egy részletes költségvetési tervet kell tartalmaznia az Áfa nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:

  • Esetleges várható bevételét;
  • Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol az igényelt támogatás mértéke fel van tüntetve;
  • A költségvetés elkészítésénél vegyék figyelembe, hogy az Alapítvány szerzői ívenként maximum 300.000,- forint (1 ív = 40.000 karakter szóközzel) szerzői díjat, valamint maximum 1 forint/karakter tördelői és szerkesztői díjat fogad el. A szakmai és nyelvi lektorok díja legfeljebb a szerzői díj 15%-a lehet;
  • ​(A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő lehetséges alvállalkozók nevét is.)
  • A kért támogatás összegét;
  • Az esetleges egyéb elnyert illetve megpályázott források mértékét;
    Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!
7.  Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés)
8.  Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
9.  Aláírási címpéldány
10.  30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozásmentességről 
11.  Pályázati nyilatkozat
12.  Áfa nyilatkozat
a.Ha jogosult Áfa visszaigénylésre
b.Ha nem jogosult Áfa visszaigénylésre

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.

Az elektronikus tananyag elkészítésének időpontja lehet következő évben, de a pályázatot 2018-ban kell benyújtani az Alapítványhoz.

Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes intézménnyel.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábban pozitív elbírálásban részesült Támogatottak esetében csak a pénzügyi elszámolás beérkezését követően nyújtható be új pályázati dokumentáció!

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 50 oldalban a „PADA elektronikus tananyag támogatása program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu email címre.

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADA elektronikus tananyag támogatása program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.