Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány

Az Alapítvány céljai és tevékenysége

  1. Az Alapítvány céljai

a) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése;

b) a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása;

c) a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése;

d) a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése;

e)  tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs vállalkozói klaszterek és hálózatok építése, létrehozásának ösztönzése, támogatása;

f) a magyar szellemi örökség gazdagítása;

g) nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények becsatornázása;

h) külföldi tapasztalatszerzés támogatása;

i) az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése;

j) hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok működtetése;

k) részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban;

l) tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása;

m) olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;

n) gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;

o) gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, pl. műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;

p) geostratégiai és geopolitikai intézmény kiépítése műhelyek bevonásával;

q) a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata.

 

2. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében

a) adományokat gyűjt;

b) céljait segítő szervezeteket működtethet;

c) kapcsolatot tart a céljait támogató szervezetekkel;

d) kutatási programokat dolgoz ki, valósít meg és támogat a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció és modernizáció területén;

e) konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;

f) támogatja a legmodernebb tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását;

g) támogatja a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;

h) támogatja a start-up vállalkozások vállalkozóinak külföldi tapasztalatszerzését, tudástranszferjét és tudásának elmélyítését;

i) támogatja tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését;

j) ösztönzi és támogatja a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítését, így a blended, e-learning, m-learning és smart jellegű, illetőleg kompetencia alapú oktatási megoldások elterjesztését;

k) törekszik a tudomány, a kultúra, az oktatás, képzés és tanulás révén a világban élő magyarsággal, magyar szervezetekkel (diaszpóra) való szorosabb, illetve intézményes kapcsolat kialakítására, biztosítva és elősegítve a magyar szellemi örökség megismerését, elterjesztését, ápolását, a magyarság-tudat erősödését;

l) díjalapítással ismeri el és ösztönzi a kiemelkedő tudományos, technológiai, innovációs teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket;

m) részt vesz hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban;

n) gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét;

o) az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez;

p) kutatási programokat indít, kutatásokat támogat a tématerületen;

q)  kutatási ösztöndíjakat indít a témakörben PHD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak;

r)  nemzetközi workshopokat és konferenciákat szervez és támogat;

s)  geopolitikai, geostratégiai, valamint a gazdaság geográfiájával foglalkozó műhelyek működését program alapon támogatja;

t) lehetőséget biztosít fiatal geostratégiai és geopolitikai műhelyek számára, hogy részt vehessenek nemzetközi konferenciákon és workshopokon és programokon;

u) elősegíti egy nemzetközi geostratégiai és geopolitikai hálózat kiépítését;

v) ösztönzi a tervezést és döntéshozatalt támogató jövőorientált információs döntés-támogató rendszer kidolgozását a tématerületen.