Lezárult – Pályázati felhívás - Geopolitikai, társadalmi és egyéb földrajzi aspektusú doktori képzést nyújtó felsőoktatási intézmények számára

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány Kuratóriuma, a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány Kuratóriuma és a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány Kuratóriuma,– az alapítványok célkitűzéseivel összhangban – pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tevékenységek anyagi támogatására 2018/2019-es akadémiai év vonatkozásában.

 I.  A PÁLYÁZAT CÉLJA

A geopolitikának, mint a gazdaságpolitika fontos dimenziójának szakmai és tudományos feltárása, valamint teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű. Ezzel összefüggésben támogatandó cél a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását. A pályázat célja továbbá a geopolitikai, geoökonómiai és politikai földrajzi kutatások, geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése, geopolitikai doktori képzések támogatása.

II. TÉMAKÖRÖK

1. Hallgatói ösztöndíjak

A pályázat keretében lehetőség van geopolitikai doktori képzésen részt vevő hallgatók támogatására, személyenként maximum nettó 300.000 Ft /hó összegben összesen 10 hónapon keresztül. Emellett kiemelt jelentőséggel bír olyan kimagasló tanulmányi és/vagy kutatási eredménnyel bíró doktoranduszok – hallgatói ösztöndíjjal történő – támogatása, maximum 4 fő keretében, akik tanulmányaikat és tudományos kutatásaikat társadalmi-gazdasági aspektusból végzik, főként területi- természeti – környezeti - földrajzi problémák megoldása céljából.

A Pallas Athéné Alapítványok kötelezően előírják a teljesítményalapú ösztöndíjrendszer kialakítását, amelyet kérünk kifejteni a Pályázati űrlap releváns részének kitöltésével az oktatási időszakra vonatkozóan.

Ösztöndíjakra összesen maximum nettó 272.000.000 Ft fordítható.

 

2. Hallgatói mobilitási pályázatok és Nyári Egyetemeken való részvétel támogatása

A pályázat keretében támogatásban részesülhetnek geopolitikai doktori képzésben tanuló doktoranduszok és doktorjelöltek, akik tanulmányaik előrehaladása érdekében nemzetközi tanulmányúton kívánnak részt venni.

Továbbá a pályázat céljaihoz illeszkedően a geopolitikai doktori programban részt vevő hallgatók szakmai előmenetelének támogatása, minőségi tudományos kutatások végzése, valamint a doktoranduszok tudományos közéletben való részvételének előmozdítása, továbbá a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése is támogatható nyári egyetemeken/kurzusukon való részvétel serkentésével.

Személyenkénti támogatás felhasználása EU-s tagországokon kívül maximum bruttó 1.500.000 Ft, EU-s tagországokon belül maximum bruttó 600.000 Ft számolható el.

A hallgatók szakmai fejlődésére összesen legfeljebb bruttó 32.000.000 Ft fordítható.

 

3. Oktatói mobilitás

A pályázat céljaival összhangban támogathatók a geopolitikai doktori képzés azon oktatói, akik a témával kapcsolatos ismeretek elmélyítése, kutatások folytatása, tanulmányok előadása céljából nemzetközi tanulmányúton, konferencián vesznek részt.

Erre a sorra elszámolható maximum bruttó összeg - tandíjbevételből finanszírozva - összesen 10.000.000 Ft.

Ezen költségvetési sorra a Pallas Athéné Alapítványoktól támogatási igénnyel nem élhet a Pályázó.

Ezt az összeget a Pályázó köteles teljes mértékben bizonylatokkal alátámasztani az Alapítványok Pályázati és elszámolási útmutatójában foglaltak alapján.  

 

4. Szakmai közreműködők díjának finanszírozása a Program megvalósításának érdekében

Kifejezetten a Program megvalósításához kapcsolódó szakmai közreműködők díjának finanszírozása.

Erre a sorra elszámolható maximum bruttó összeg a támogatás terhére 30.000.000 Ft.

 

Összesen tehát maximum bruttó 334.000.000 Ft támogatási összeg igényelhető a 2018/2019‑es akadémiai évre vonatkozóan.

Ezúton hívjuk fel a Pályázóink figyelmét, hogya Pályázó köteles 100% ban a projekt időszaka alatt keletkezett tandíjbevételét és egyéb a Projektet érintő bevételét a Programra fordítani és azt a fentebb megadott költségsorok valamelyikére betervezni. Az Alapítvány előírja, hogy a tandíjbevételből és egyéb a Projektet érintő bevételéből származó összeget a Pályázó az „Oktatói mobilitás” és a „Szakmai közreműködők díjának finanszírozása a Program megvalósításának érdekében” című sorokhoz tervezzék be. Ezt az összeget a Pályázó köteles teljes mértékben bizonylatokkal alátámasztani az Alapítványok Pályázati és elszámolási útmutatójában foglaltak alapján.  

 

III. A LEHETSÉGES PÁLYÁZÓK KÖRE

Geopolitikai doktori képzést nyújtó felsőoktatási intézmények, amelyek a képzésükben részt vevő doktoranduszokat, doktorjelölteket és oktatókat támogatják.

 

IV. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

 A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Részletes költségvetési terv az Áfa nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban          szereplő projekt:

  • Esetleges várható bevételét; a bevétel Minden olyan forrás (pl. konferencia regisztrációs díj, könyv értékesítésének bevétele, tandíj befizetés, stb.), amely a pályázati tevékenység megvalósulása során keletkezett. Ez az árbevétel egyes esetekben egy becsült összeg, amellyel a Projekt támogatási összegét - az önerő és az egyéb forrás figyelembevétele mellett - minden esetben csökkenteni szükséges.  A Projekt megvalósítása alatt keletkezett bevétel összegét, a Pályázó köteles teljes egészében a Projekt megvalósítására fordítani.
  • Teljes költségterv, melyben részletezve van az igényelt támogatás és az esetlegesen biztosított Önerő teljes összegét; (A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő lehetséges alvállalkozók nevét is.)
  • Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen) amennyiben van Bevétel, amit a Projektre fordít a Pályázó 100%-ban, úgy ettől eltekintenek a Pallas Athéné Alapítványok -;
  • A kért támogatás összegét;
  • Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét (Egyéb forrás);

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az esetlegesen biztosított önerővel és a bevétellel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!

2. Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi Alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős        végzés);

3. Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;

4. Aláírási címpéldány;

5. 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köztartozásmentességről

6. Pályázati nyilatkozat

7. Áfa nyilatkozat

  • Ha jogosult Áfa visszaigénylésre
  • Ha nem jogosult Áfa visszaigénylésre

8. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos esetlegesen felmerülő bevételekről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos magyarországi közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.

 

V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 50 oldalban a „Doktori program 2018/2019” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre legkésőbb 2018. október 9. kedd 12 óráig.

 

VI. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

A pályázatokat az Alapítványok Kuratóriumai által kijelölt Bíráló Bizottság javaslata és az Alapítványok Kuratóriumának döntése alapján bírálja el.

A pályázatok elbírálásánál a bizottság figyelembe veszi a pályázati céloknak való megfelelést, a pályázó alkalmasságát a célok megvalósítására, valamint a pályázatot alátámasztó dokumentumokat, szakmai információkat.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. október 19. péntek

Az elnyert pályázati összegről, a felhasználás és az elszámolás részleteiről az Alapítványok támogatási szerződést kötnek a nyertes pályázókkal.