Lezárt pályázat – Pályázati felhívás konferenciatámogatási programra

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, jogi, valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2018-as évre. A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet a következő évben, de a pályázatot 2018-ben kell benyújtani az Alapítványhoz. 

A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező hazai szervezetek, belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek.

A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.

A KONFERENCIATÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA

A program elsődleges célja közgazdasági, pénzügyi, jogi, valamint az interdiszciplináris témájú szakmai fórumok, kutatói hálózatok kialakítása és támogatása, lehetőleg nemzetközileg is elismert kutatók bevonásával. Emellett a program támogatja a hazai kutatók és PhD hallgatók számára rendezett konferenciákat is, amennyiben azok elősegítik a hazai tudományos kapcsolatok kialakítását vagy továbbfejlesztését.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

1.  Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN” nyújtható be pályázat.

NYITOTT PÁLYÁZATI
IDŐSZAK

FELFÜGGESZTETT PÁLYÁZATI IDŐSZAK

Február – Június

Január

Szeptember – November

Július - Augusztus

 

December

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Alapítvány a rendelkezésére álló forrás erejéig tudja biztosítani a pályázati kiírásra való jelentkezést. 

2.   Kizárólag jogi személyiséggel rendelkező hazai szervezek, belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek pályázhatnak.
 
3.   A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 
a.  Részletes költségvetési terv az Áfa nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt: 
  • Esetleges várható bevételét;
  • Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tüntetve;
    (A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő lehetséges alvállalkozók nevét is.)
  • Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen);
  • A kért támogatás összegét;
  • Az esetleges egyéb elnyert illetve megpályázott források mértékét;
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mivel alapítványunk szakmai projektek szakmai részét tudja elsősorban támogatni, így a catering költségek (reprezentációs költségek, üzleti ajándékok együttesen) nem haladhatják meg az igényelt támogatás 20%-át, valamint a szakmai költségeket!
Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!
 
b.  Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés);
c.  Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
d.  Aláírási címpéldány;
e. 30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozásmentességről;
f.  Pályázati nyilatkozat
g.  Áfa nyilatkozat:
i.  Ha jogosult Áfa visszaigénylésre;
ii.  Ha nem jogosult Áfa visszaigénylésre. 
h. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.
 
A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény  is kizárólag a Pályázót terheli.

A pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 3 hónappal be kell nyújtani.

Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes intézménnyel.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábban pozitív elbírálásban részesült Támogatottak esetében csak a pénzügyi elszámolás beérkezését követően nyújtható be új pályázati dokumentáció!

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADA konferenciatámogatási program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADA konfe­renciatámogatási program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és a költségterv táblázat alapján,továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.