Lezárt pályázat – PAIGEO Konferenciatámogatási program

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány konferenciatámogatási programot hirdet jogi személyiséggel rendelkező hazai szervezetek számára a 2018-as évre vonatkozóan.

A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet a következő évben, de a pályázatot 2018-ben kell benyújtani az Alapítványhoz.

A pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 3 hónappal be kell nyújtani.

A KONFERENCIATÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA

A támogatási program keretében Kelet-Ázsiával kapcsolatos rendezvények megvalósítására lehet pályázni, tekintettel a PAIGEO Alapítvány által működtetett Geopolitikai Kutatóintézet ázsiai fókuszú kutatási tevékenységére. Emellett a másik kiemelt terület az alapítványi céloknak megfelelően az innováció és a technológiai fejlődés.

A program célja így olyan geopolitikai, geostratégiai, geoökonómiai földrajzi, külpolitikai, gazdasági, kultúrdiplomáciai, valamint innovációs témájú kutatás-fejlesztési folyamatok és jelenségek feltárása és az ezekkel kapcsolatos eredmények megjelentetése, melyek Magyarország szempontjából relevánsak, az ország számára lehetőséget jelentenek, továbbá segítik Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesítjük a nemzetközi konferenciák megszervezését.

További cél, Magyarország geopolitikai és innovációs szakmai jelenlétét erősítő rendezvények megvalósítása, valamint rangos nemzetközi rendezvények és fórumok Magyarországon történő megrendezésének támogatása.

Emellett a program támogatja a hazai tudományos közönséget célzó konferenciák, workshopok megrendezését is, amennyiben azok elősegítik a hazai tudományos kapcsolatok kialakítását vagy továbbfejlesztését a geopolitika, az innováció és a kapcsolódó diszciplínák területén.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN” nyújtható be pályázat.

NYITOTT PÁLYÁZATI
IDŐSZAK

FELFÜGGESZTETT PÁLYÁZATI IDŐSZAK

Április– Június

Július - Augusztus

Szeptember – November

December

2. Jogi személyiséggel rendelkező hazai szervezetek pályázhatnak.
3. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  1. Részletes költségvetési terv az Áfa nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
    • Esetleges várható bevételét;
    • Teljes költségterv, melyben részletezve van az igényelt támogatás és a biztosított Önerő teljes összegét;

(A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő alvállalkozók nevét is.)

  • Önerő mértékét (pályázatoknál kötelező, a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő Önerővel rendelkeznie);
  • A kért támogatás összegét;
  • Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét (Egyéb forrás);

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mivel alapítványunk szakmai projektek szakmai részét tudja elsősorban támogatni, így a catering költségek (reprezentációs költségek, üzleti ajándékok együttesen) nem haladhatják meg az igényelt támogatás 20%-át, valamint a szakmai költségeket!

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!

b. Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés);
c. Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
d. Aláírási címpéldány;
e. 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köztartozásmentességről
f. Pályázati nyilatkozat
g. Áfa nyilatkozat
      i. Ha jogosult Áfa visszaigénylésre
      ii. Ha nem jogosult Áfa visszaigénylésre
h. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos magyarországi közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni. 

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.

Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. 

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PAIGEO konferenciatámogatási program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PAIGEO konfe­renciatámogatási program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és a költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.