Lezárt pályázat – Könyv és periodikus lapok kiadásának támogatása

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány céljaival összhangban támogatást kíván nyújtani olyan könyvkiadók és jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket számára, amelyek már szakmailag elismert publikációkkal bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki.

A publikálandó műveket az alábbi témakörökben szükséges megvalósítani: Kelet Ázsiával kapcsolatos témák, geopolitika, geostratégia, geoökonómiai földrajz, külpolitika, gazdaság, kultúrdiplomácia, valamint innovációs kutatás-fejlesztés.

Az Alapítvány továbbá olyan folyóiratok kiadását is támogatni szeretné, melyek a fentebb felsorolt témák szempontjából értékes társadalmi, kulturális, tudományos, geopolitikai és innovációs területekhez kapcsolódnak.

A PÁLYÁZAT ÉS A PROGRAM CÉLJA

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány elő szeretné segíteni, hogy a geopolitika és kapcsolódó diszciplínák, valamint az innovációs kutatás-fejlesztési témakörökben olyan új tudományos eredmények szülessenek, illetve olyan publikációk jelenjenek meg, amelyek segítik a szakterület hazai megerősödését, és tudásteremtéssel hozzájárulhatnak Magyarország geopolitikai és gazdasági érvényesülésére irányuló törekvéseihez.

A fentebb felsorolt témák mellett kiemelt fókuszban vannak a Kelet-Ázsiával kapcsolatos publikációk megvalósítására is lehet pályázni, tekintettel a PAIGEO Alapítvány által működtetett Geopolitikai Kutatóintézet ázsiai fókuszú kutatási tevékenységére vonatkozóan.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN” nyújtható be pályázat.

NYITOTT PÁLYÁZATI
IDŐSZAK

FELFÜGGESZTETT PÁLYÁZATI IDŐSZAK

Április – Június

Július - Augusztus

Szeptember – November

December

2. Könyvkiadók és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek pályázhatnak.

3. A támogatásra benyújtott tudományos műnek minimum 4 szerzői ívnek kell lennie.

4. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  1. Részletes költségvetési terv az Áfa nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
    • Esetleges várható bevételét;
    • Teljes költségterv, melyben részletezve van az igényelt támogatás és a biztosított Önerő teljes összege;

(A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő lehetséges alvállalkozók nevét is.)

  • A költségvetés elkészítésénél – a támogatási összeg vonatkozásában - vegyék figyelembe, hogy az Alapítvány kötelezően előírja egy szakmai lektor (a tananyag témájában jártas és elismert szakértő) bevonását, akinek a díja legfeljebb a szerzői díj 15%-a lehet. Ezzel kérjük, hogy minden esetben számoljanak a költségek tervezésekor.

A szakértő részéről elvárás egy szakmai vélemény megfogalmazása az elkészült műről, amit minden esetben a Pályázónak csatolni kell majd az elszámolási dokumentáció benyújtásakor

  • Önerő mértékét (pályázatoknál kötelező, a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő Önerővel rendelkeznie);
  • A kért támogatás összegét;
  • Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét (Egyéb forrás);

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!

b.Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés);
c.Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
d.Aláírási címpéldány;
e.30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köztartozásmentességről 
f.Pályázati nyilatkozat
g.Áfa nyilatkozat
i.Ha jogosult Áfa visszaigénylésre
ii.Ha nem jogosult Áfa visszaigénylésre
h.Író(k) szakmai önéletrajza
i.Lektor(ok) szakmai önéletrajza
j.Tudományos publikációk, korábban megjelent írások (akár nyomtatott akár elektronikus formában megjelent) jegyzéke
k.Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos magyarországi közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.

Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 50 oldalban a „PAIGEO könyv- és periodikus lapok kiadásának támogatása program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PAIGEO könyv- és periodikus lapok kiadásának támogatása program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és a költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.