Lezárt pályázat – Hazai és Kárpát - Medencei Oktatás Innovációs Témájú Tananyagfejlesztési Program

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány alapszakos, mesterszakos és PhD szintű, közgazdasági, pénzügyi és gazdasági, bankszakmai, illetve az ezekhez kapcsolódó módszertani témájú tananyagfejlesztési programot hirdet 2018-as évre.

A programra hazai és Kárpát-medencei jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények jelentkezhetnek, akik közgazdasági, pénzügyi, kiemelten bankszakmai és oktatás innováció témájú tananyagfejlesztési programot kívánnak kidolgozni. A pályázat irányulhat oktatási applikációk fejlesztésére, tananyagok digitalizálására és elérhetőségének biztosítására, új oktatásfejlesztési és innovatív témájú kurzusok bevezetésére. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek eredményeként a hallgatók számára ingyenesen elérhető tartalom jön létre.

A TANANYAGFEJLESZTÉS CÉLJA

A program elsődleges célja az alapszakos, mesterszakos és PhD szintű közgazdasági, pénzügyi és gazdasági, bankszakmai, valamint az ezekhez kapcsolódó új, innovatív oktatási módszerek kidolgozásának, fejlesztésének, digitalizálásának támogatása, amely a XXI. századi technológiák alkalmazásával teszi lehetővé a diákok számára az önálló, gyakorlatorientált és tudásalapú ismeretanyag elsajátítását (oktatási applikációk fejlesztése, tananyagok digitalizálása és elérhetőségének biztosítása, új oktatásfejlesztési és innovatív témájú kurzusok bevezetése stb.). A tananyagfejlesztés során a pályázóknak törekedniük kell arra, hogy a hallgatók megismerhessék az egyes témakörök legújabb nemzetközi tudományos eredményeit. A tartalmi fejlesztéseken kívül saját készítésű jegyzetek, feladatgyűjtemények, és egyéb oktatási anyagok szerkesztése mellett, külföldi tankönyvek magyar nyelvre történő fordítására is lehet pályázni.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN” nyújtható be pályázat.

NYITOTT PÁLYÁZATI
IDŐSZAK

FELFÜGGESZTETT PÁLYÁZATI IDŐSZAK

Február – Június

Január

Szeptember – November

Július - Augusztus

 

December

 

 

2.  Jogi személyiséggel rendelkező hazai és Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények pályázhatnak. 
 
3.  A tananyag-fejlesztés bemutatása, különös tekintettel arra, hogy miben lesz jobb az új tananyag, illetve, mi lesz a fejlesztés produktuma (jegyzet, oktatói segédlet, feladatgyűjtemény, esettanulmány-kötet, stb).
 
4.  A támogatás teljes összege legalább 100 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint. 
 
5. A pályázatnak egy részletes költségvetési tervet kell tartalmaznia az Áfa/HÉA nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt: 
  •   Esetleges várható bevételét;
  •   Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tüntetve;
    (A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő alvállalkozók nevét is. A költségtervben kötelező a lektori tiszteletdíj tervezése, amely nem haladhatja meg a szerzői díj 15%-át, amennyiben ez felmerül. Az Alapítvány előírja, hogy a lektorok kötelesek szakmai véleményt megfogalmazni az elkészült tananyagról. 
  •  Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen); 
  •   A kért támogatás összegét; 
  •   Az esetleges egyéb elnyert illetve megpályázott források mértékét;
Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!
 
6. Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés)
 
7.  Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás
 
8.  Aláírási címpéldány
 
9.  30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köztartozásmentességről 
 
10. Pályázati nyilatkozat
 
11.  Áfa/HÉA nyilatkozat
       a.Ha jogosult Áfa/HÉA visszaigénylésre
       b.Ha nem jogosult Áfa/HÉA visszaigénylésre
 
12.  Tananyagfejlesztésben részt vevő munkatársak szakmai önéletrajza
 
13.  Tudományos publikációk, korábban megjelent írások (akár nyomtatott akár elektronikus formában megjelent) jegyzéke
 
14. Lektor/Lektorok szakmai önéletrajza
 
15. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos magyarországi közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.

A tananyagfejlesztés időpontja lehet a következő évben, de a pályázatot 2018-ban kell benyújtani az Alapítványhoz a fentebb megadott jelentkezési időszakban.

Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 50 oldalban a „PADE oktatás innováció témájú tananyagfejlesztési program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu email címre.

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADE oktatás innováció témájú tananyagfejlesztési program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.