Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány

Az Alapítvány céljai és tevékenysége

 

 1. Az Alapítvány céljai

 

 1. közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, szakmai és anyagi támogatása;
 2. bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó, illetve nemzetközileg akkreditált banki, valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések szervezésének, a közgazdasági oktatási tevékenység és az oktatási módszerek színvonala fejlesztésének előmozdítása, támogatása;
 3. a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése határon túli felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;
 4. tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése, ilyen vállalkozói hálózatok építése, támogatása;
 5. a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, pénzügyi nevelés, tanácsadás, hitelintézeti szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása által a magyar szellemi örökség gazdagítása érdekében;
 6. a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése érdekében;
 7. nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények becsatornázása;
 8. külföldi tapasztalatszerzés támogatása;
 9. hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok, intézmények működtetése;
 10. részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban;
 11. olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, intézmény kiépítése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;
 12. gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;
 13. gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, pl. műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;
 14. a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata.

 

 1. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében

 

 1. adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenységet végez;
 2. céljait segítő szervezeteket működtethet;
 3. kapcsolatot tart a céljait támogató szervezetekkel;
 4. ösztöndíj és vendégtanári rendszert alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi vagyon felhasználásáról;
 5. a közgazdasági, pénzügyi és bankszakmai szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat;
 6. konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat, workshopokat szervez és támogat;
 7. képzési és kutatási programokat dolgoz ki, fejleszt, valósít meg, illetve támogat a tématerületen;
 8. kutatási ösztöndíjakat indít a témakörben PHD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak;
 9. szakkönyveket, folyóiratokat ad ki, továbbá elősegíti szakkönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt;
 10. referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára);
 11. céljai megvalósítása érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati programokban;
 12. elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését;
 13. elősegíti az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni;
 14. elősegíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését;
 15. támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását (számítógépek, szoftverek beszerzése, számítógépes munkamódszerek megismertetése és elterjesztése);
 16. támogatja a pénzügyi területen, a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén működő oktatók, egyetemi és főiskolai tanárok, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;
 17. díjalapítással ismeri el és ösztönzi a kiemelkedő tudományos, technológiai, innovációs teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket;
 18. külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre;
 19. támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzését;
 20. támogatja a legmodernebb tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását;
 21. támogatja tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését;
 22. ösztönzi a tervezést és döntéshozatalt támogató jövőorientált információs döntés-támogató rendszer kidolgozását a tématerületen;
 23. ösztönzi és támogatja a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítését, így a blended, e-learning, m-learning és smart jellegű, illetőleg kompetencia alapú oktatási megoldások elterjesztését;
 24. törekszik a tudomány, a kultúra, az oktatás, képzés és tanulás révén a világban élő magyarsággal, magyar szervezetekkel (diaszpóra) való szorosabb, illetve intézményes kapcsolat kialakítására, biztosítva és elősegítve a magyar szellemi örökség megismerését, elterjesztését, ápolását, a magyarság-tudat erősödését;
 25. geopolitikai, geostratégiai, valamint a gazdaság geográfiájával foglalkozó műhelyek működését program alapon támogatja;
 26. lehetőséget biztosít fiatal geostratégiai és geopolitikai műhelyek számára, hogy részt vehessenek nemzetközi konferenciákon és workshopokon és programokon;
 27. elősegíti egy nemzetközi geostratégiai és geopolitikai hálózat kiépítését;
 28. az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez;
 29. gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.