A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

Az alapítvány célja a közgazdasági, pénzügyi szakemberek képzésének, fejlesztésének támogatása, és egy olyan oktatási tudományos központ működtetése, amely a pénzügyi ismeretek széles körű terjesztését tudományos igényességgel biztosít - ja, továbbá a banki szakemberek képzését és fejlesztését nemzetközi szintre emeli. Emellett az alapítvány másik célja a határon túli, kiemelten kárpát-medencei szak - emberképzés, illetve a közgazdasági, pénz - ügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése és támogatása annak érdekében, hogy a határon túli magyar köz- és felsőoktatásban, illetve szak- és felnőtt - képzésben részesülő diákok elsősorban a szülőföldjükön használható lehető legversenyképesebb tudást szerezhessék meg. Továbbá az Alapítvány céljaihoz tartozik még az általános pénzügyi kultúra fejlesztése is. 

1.      Az Alapítvány céljai:

a)       a közgazdasági, pénzügyi szakemberek, kiemelten bankszakmai szakemberek képzésének, fejlesztésének támogatása, elősegítése;

b)      bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó, illetve nemzetközileg akkreditált banki, valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések szervezésének, a közgazdasági oktatási tevékenység fejlesztésének elmozdítása, támogatása;

c)       hitelintézeti szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása;

d)      az a)-c) pontokban foglalt célokhoz hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés e16segrtése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése;

e)      a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, ellesegetése, közgazdasági, pénzügyi, valamint Interdiszciplináris kutatások e16segftése, támogatása;

f)        a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése határon túli felsőoktatási Intézmények, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozásét, illetve lebonyolítását lehetővé tev6 Intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;

g)       a határon túli, elsődlegesen Kárpát-medencei oktatási tevékenység fejlesztése, valamint kutatóhelyek létrehozása és támogatása;

h)      határon túli felsőoktatási Intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos Intézmények szakmai és anyagi támogatása;

l)    nevelés, képességfejlesztés, Ismeretterjesztés;

J) a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatása;

k) az e)-J) pontokban foglalt célokhoz hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés e16segrtése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése.

2.      Az Alapítvány céljainak elérése érdekében

a)    adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges Intézményeket, promóciós és reklám tevékenységet végez,

b)      az Alapítvány alapcéljait segft6 szervezeteket működtethet,

c)       kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel,

d)      ösztönd0 és vendégtanári rendszer alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi vagyon felhasználásáról,

e)      a közgazdasági, pénzügyi és bankszakmai szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat;

f) szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat,

g)     képzési programokat dolgoz ki és fejleszt,

h)     elősegíti szakkönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt,

l) referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára),

j)      kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg,

k)    céljai megvalósítása érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati programokban,

l)      elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését,

m) elősegíti az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni,

n)   elősegíti a pénzügyi rendszer Intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését,

o)   támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását (számítógépek, szoftverek beszerzése, számítógépes munkamódszerek megismertetése és elterjesztése),

p)   támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, egyetemi és főiskolai tanárok, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön,

q)   külföldi – ideértve kiemelten Kárpát-medencei - szakértőket hív meg a haza! pénzügyi oktatásban való részvételre,

r)     támogatja a szakma] továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzését,

s)    az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában Ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez,

t)     gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.